Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Prouroda

close
Serwis / naprawy
Serwis / naprawy

 Firma Sed Fryz prowadzi autoryzowany serwis sprzętu firm: Andis, Oster, Termica, Parlux, Cera.

Link do regulaminu serwisu: https://www.sedfryz.pl/regulamin 

----------------------------------------------------------------------------

Szanowny kliencie! Skorzystaj z elektronicznego zgłoszenia naprawy jeszcze przed odesłaniem produktu do naszego serwisu.

Link do formularza: https://sedfryz.pl/zgloszenia

----------------------------------------------------------------------------

Sposoby postępowania dotyczące produktów posiadających gwarancję ( podczas i po okresie gwarancji ) przedstawia Regulamin sklepu

( szczegóły poniżej ):

§5

GWARANCJA

1. W przypadku, gdy oferowany przez Sprzedawcę Produkt objęty jest gwarancją, informacja dotycząca gwarancji wraz z okresem obowiązywania gwarancji znajduje się w opisie produktu prezentowanym na Stronie Sprzedawcy.

2. Klient otrzymuje wraz z Produktem dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta.

3. Gwarancja udzielona przez producenta realizowana jest w punkcie serwisowym producenta lub sprzedawcy, podanym na karcie gwarancyjnej.

4. Postanowienia powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wobec Sprzedawcy z tytułu wad Produktu.

 5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Klient może korzystać w szczególności z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi sprzedaży.

6. Sprzedawca może udzielać własnej gwarancji na sprzedawane Produkty.

§6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Wynikającego z wady produktu

1. Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy w związku z wadą produktu ujawnioną bądź powstałą podczas okresu gwarancji lub wadą produktu powstałą podczas jego eksploatacji po okresie gwarancji.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu wad Produktu zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego, w tym z tytułu rękojmi sprzedaży.

3. Reklamacja powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Sprzedawcy/Usługodawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji np. w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta, datę i numer Zamówienia, określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta ( kopia dokumentu zakupu ), przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia wady Produktu w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością, określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją, datę, podpis Klienta (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej).

Zaleca się skorzystanie z formularza "Zgłoszenia reklamacyjnego" ( link poniżej ):

https://sedfryz.pl/zgloszenia

4. Jeżeli z istoty reklamacji wynika, że celowym jest odesłanie Produktu (np. w celu jego zbadania lub jeżeli Klient domaga się wymiany lub naprawy Produktu), Klient przesyła do Sprzedawcy Produkt na swój koszt.

5. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji i wysyłki reklamowanego Produktu: ProUroda, Sed Fryz, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 59 lub na adres email: serwis@sedfryz.pl.

6. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie.

7. Sprzedawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Klientowi będącemu Konsumentem informację, czy uznaje reklamację.

8. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem w związku z reklamacją Produktu zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, będzie to równoznaczne z uznaniem żądania Klienta.